ปิดหน้านี้    
หัวข้อ :: รวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2545

พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548


  • เอกสารหัวข้อ : รวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง