ปิดหน้านี้    
หัวข้อ :: คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย


 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย

   - คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
   - คู่มือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆ
   - คู่มือการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
   - คู่มือความบกพร่องทางด้านการเงิน
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

............................................

  • เอกสารหัวข้อ : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย