ปิดหน้านี้    
หัวข้อ :: รวมประกาศ / หลักเกณฑ์ ด้านงานช่าง
 

รวประกาศ / หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับงานช่าง

   - ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
   - แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คานวณราคากลางงานก่อสร้าง
   - หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
   - หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
   - หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน
   - 
   -   • เอกสารหัวข้อ : รวมประกาศ / หลักเกณฑ์ ด้านงานช่าง