ปิดหน้านี้    
หัวข้อ :: ความรู้ คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และพจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน
 

ความรู้ คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และพจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน


ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 9 มกราคม 2559 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558


ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 9 มกราคม 2559
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559


หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมตัวอย่าง


ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 1/2561 และ 1/2562

พจนานุกรรมสมรรถนะประจำผู้บริหาร

พจนานุกรรมสมรรถนะหลัก

พจนานุกรรมสมรรถนะประจำสายงาน
  • เอกสารหัวข้อ : ความรู้ คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และพจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน