ปิดหน้านี้    
หัวข้อ :: หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 

หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - คำอธิบายแบบประเมินฯ
 - ตัวอย่างแบบประเมิน
  • เอกสารหัวข้อ : หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ