ปิดหน้านี้    
หัวข้อ :: จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ถนน อาคารสถานที่สาธารณะมีความสะดวก(G1)

จำนวนแห่งของถนน  อาคารสถานที่สาธารณที่ได้รับการก่อสร้าง หรือปรับปรุง(KPI1)

จำนวนถนน อาคารสถานที่ที่ต้องการก่อสร้าง หรือปรับปรุง มีจำนวน 50 แห่ง

45 แห่ง

(ปีละ 9 แห่ง)

9

9

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 ประเด็นการพัฒนาด้านสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ประชาชนมีสุขภาพดี(G2)

ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อย 1 ครั้ง(KPI2)

มีครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ.ทั้งหมด 1,072 ครัวเรือน

80%

ทุกปี

80%

80%

80%

80%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ภาคการเกษตรเข้มแข็งและมีคุณภาพ(G3)

ร้อยละของเกษตรกรที่มีการพัฒนาการเกษตร(KPI3)

จำนวนเกษตรกร(ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) จำนวน 1,235 ราย

80%

ทุกปี

80%

80%

80%

80%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 ประเด็นการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(G4)

จำนวนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการตนเองในการดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน(KPI4)

มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

9 หมู่บ้าน

ทุกปี

9

9

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 ประเด็นการพัฒนาด้านสวัสดิการ

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อได้รับเบี้ยยังชีพ(G5)

จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกปี(KPI5)

จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อมีทั้งหมด 582 คน ได้รับเบี้ยยังชีพทุกปี 114 คน เหลืออีก 468 คน

582 คน

214

314

414

514

582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 ประเด็นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ(G6)

จำนวนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง(KPI6)

หมู่บ้านที่การบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง มีจำนวน 2 หมู่บ้าน

9 หมู่บ้าน

ทุกปี

9

9

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7 ประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา(G7)

ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน(KPI7)

จำนวนประชากรทั้งตำบล 7,273 คน

100%

ทุกปี

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8 ประเด็นการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ตำบลม่วงยายมีฐานทางสังคมและวัฒนธรรมอันดี ที่มีความเข้มแข็ง(G8)

ร้อยละของศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และการศาสนาที่ได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่(KPI8)

จำนวนวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีจำนวน 5 แบบ

100%

ทุกปี

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.9 ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ประชาชนมีรายได้ที่พอเพียง(G9)

จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 23,000 บาทต่อปี/คน(KPI9)

ครัวเรือนที่รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 23,000 บาทต่อปี/คน  มีจำนวน 109 ครัวเรือน

50 ครัวเรือน

89

79

69

59

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.10 ประเด็นการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)

เป้าหมาย(Targets)

ปี 51-55

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล(G10)

จำนวนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการตนเอง ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(KPI10)

หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการตนเอง ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 2 หมู่บ้าน

9 หมู่บ้าน

9

9

9

9

9