ปิดหน้านี้    
หัวข้อ :: วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

   เพื่อกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อนำนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับการพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน ของท้องถิ่น ปัญหาความ ต้องการของประชาชน โดยได้ทำการประเมินสถานการณ์การพัฒนาแล้ว จึงได้ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในช่วงระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.2551-2555) ดังนี้

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
"การท่องเที่ยวชายแดนชุมชนน่าอยู่พัฒนาเศรษฐกิจ ผลผลิต และรายได้ ภายใต้ความพอเพียงการศึกษาดี ประเพณีคงอยู่ มุ่งสู่อาเซียน"

4.2 พันธกิจ

  • 1.สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
  • 2.มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • 3.สร้างชุมชนให้น่าอยู่
  • 4.สร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

        1.โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
        2.ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนา
        3.ชุมชน่าอยู่
        4.สร้างความเข้าแข็งท้องถิ่น