ปิดหน้านี้    
หัวข้อ :: วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

   เพื่อกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อนำนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับการพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน ของท้องถิ่น ปัญหาความ ต้องการของประชาชน โดยได้ทำการประเมินสถานการณ์การพัฒนาแล้ว จึงได้ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในช่วงระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.2551-2555) ดังนี้

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
"ธรรมชาติงาม ชุมชนน่าอยู่ การเกษตรสู่สากล ประชาชนยึดเศรษฐกิจพอเพียง"

4.2 พันธกิจ

  • 1.ก่อสร้าง และซ่อมแซม ถนน อาคารสถานที่สาธารณะ ให้มีความสะดวก
  • 2.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมการออกกำลังกาย
  • 3.ส่งเสริมความเข้มแข็ง การพึ่งตนเอง และการยกระดับคุณภาพด้านเกษตร
  • 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • 5.ดำเนินการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส
  • 6.ดำเนินการให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
  • 7.ดำเนินการพัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมการศึกษาของประชาชน
  • 8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และส่งเสริมศาสนา
  • 9.ส่งเสริมให้ประชาชนมีเศรษฐกิจ รายได้ที่พอเพียง
  • 10.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน