++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย
  นายถวิล ยาละ
  รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

  แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ ข่าวประกาศ
  1. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามากรอกแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลม่วงยาย  15 พฤศจิกายน 2561
         เทศบาลตำบลม่วงยายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของเทศบาลตำบลม่วงยายและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  เข้ามากรอกแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลม่วงยาย ในระหว่างวันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2561
  ตาม URL/QR CODE ในประกาศฉบับนี้  

         วิธีกรอกแบบสำรวจ
         1.เข้าไปที่ลิ้ง  ตาม URL/QR CODE 
               -  สำหรับพนักงานของเทศบาล   คลิ๊กที่ลิ้ง >>>  https://itas.nacc.go.th/go/iit/dnekxr
               -  สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ บุคคลภายนอกตามรายชื่อ  คลิ๊กที่ >>>  https://itas.nacc.go.th/go/oit/dnekxr
         2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  แล้ว คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ
         3. เข้าตอบแบบสอบสำรวจ  และคลิ๊ก  บันทึก ทุกๆหน้า
       และ  ท่านสามารถดู  วิธีกรอกแบบสำรวจ  ได้ที่นี่ >>>  วิธีกรอกแบบสำรวจ


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 2. แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตาบลม่วงยาย พ.ศ.2561-2564   31 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 3. แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ปี2561  31 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 4. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(4)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  19 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 5. งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561  10 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 6. ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี 2561  9 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบมีที่นั่งหลังคนขับ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มิถุนายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 8. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลม่วงยาย พ.ศ.2559-2563  15 มิถุนายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 9. ประกาศ ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลม่วงยาย พ.ศ.2559-2563  22 พฤษภาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  22 กุมภาพันธ์ 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 11. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาตร 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  16 มกราคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 12. เรื่อง ใช้แผนจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561  3 มกราคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 13. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย  26 ธันวาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหลู้-บ้านม่วง ตำบลม่วงยาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  19 ธันวาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหลู้-บ้านม่วง ตำบลม่วงยาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  15 ธันวาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 16. เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตั้งใจ และเสียสละ ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561  17 พฤศจิกายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 17. ประกาศการนำนโยบายหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดีไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561  14 พฤศจิกายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 18. ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลม่วงยาย  1 พฤศจิกายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 19. ประกาศแนวทางแฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้าง  1 พฤศจิกายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 20. ประกาศ เรื่องกำหนดเงื่อนไขการมาทำงานสาย ขาด และลา ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  31 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 21. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมินประจำปี 2560ครั้งที่1(1 ตุลาคม 2560 - 31มีนาคม 2561)  31 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 22. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลม่วงยาย  19 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 23. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน  18 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 24. รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)  18 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 25. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  18 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 26. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  7 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 27. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย  6 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 28. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่องการมอบอำนาจให้บริการประชาชนให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายก  4 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 29. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่องการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนการงานบริการประชาชน  4 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 30. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตั้งใจ เสียสละ ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น  4 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 31. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  4 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 32. ประกาศ เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการธุจริตในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่  10 สิงหาคม 2560
   


  33. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน  10 สิงหาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 34. แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  18 กรกฎาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 35. แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลม่วงยาย(พ.ศ.2559-2561)  30 มิถุานยน 2560
   


  36. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยายตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 มาตรา 7  18 พฤษภาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 37. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยายเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสของเทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  31 มีนาคม 2560

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 38. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส  31 มีนาคม 2560

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 39. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าวัด - ห้วยวอง บ้านม่วง หมู่ที่ 3  28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 40. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยหลู้ บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 9  28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 41. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้าหอประชุม บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8  28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 42. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายจั้นหวั่ง บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 7  28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 43. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และถนนเชื่อมน้ำงาว บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 6  28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 44. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อขยายถนนสายหน้าโรงพัก - บ้านนายทอง บ้านยายใต้ หมู่ที่ 5  28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 45. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4   28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 46. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนสายบ้านม่วง - บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 3   28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 47. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแดง นาระต๊ะ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ 2   28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 48. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านห้วยจ้อ หมู่ที่ 1   28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 49. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลู้หมู่ที่ 1 (ซอย9 และ ซอย12 )  28 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 50. ประกาศ เทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  20 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 51. ประกาศ การจ้างโดยวิธีตกลงราคา  8 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 52. ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา  30 พฤศจิกายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 53. ประกาศผลสอบราคาจ้าง  23 พฤศจิกายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 54. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  2 พฤศจิกายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 55. ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  12 พฤศจิกายน 2558
   ตามที่เทศบาลตำบลม่วงยาย  โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  บัดนี้  การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศผลการสรรหา  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  56. ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  6 พฤศจิกายน 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรา มีความประสงค์จะประมาณราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 6 โครงการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


  57. เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  28 ตุลาคม 2558
   


  58. แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง  28 ตุลาคม 2558
   


  59. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลม่วงยาย  28 ตุลาคม 2558
   


  60. นโยบายคุณธรรมจริยธรรม  28 ตุลาคม 2558
   


  61. บัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  7 ตุลาคม 2558
   


  62. รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  7 ตุลาคม 2558
   


  63. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย ประจำปี 2558  24 กุมภาพันธ์ 2558

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 64. ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2557  3 กุมภาพันธ์ 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 65. แก้ไขประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายใต้ (ซอย3)  24 ธันวาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 66. แก้ไขประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยพัฒนา  24 ธันวาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 67. ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านไทยสมบูรณ์  17 ธันวาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 68. ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยพัฒนา  17 ธันวาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 69. ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายใต้  17 ธันวาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 70. ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านม่วง-บ้านหล่ายงาว  17 ธันวาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 71. ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านไทยพัฒนา หมู่ 7  15 ธันวาคม 2557  72. ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ บ้านยายใต้ หมู่ 5  15 ธันวาคม 2557  73. ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านห้วยลึก หมู่ 4  15 ธันวาคม 2557  74. ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านม่วง หมู่ 3  15 ธันวาคม 2557  75. ประกาศการยุบเลิกตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 ธันวาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 76. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ  25 พฤศจิกายน 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 77. ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  18 พฤศจิกายน 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 78. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ  18 พฤศจิกายน 2557


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 79. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  12 พฤศจิกายน 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 80. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  12 พฤศจิกายน 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 81. ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมฉาบผิวถนนลาดยาง  5 พฤศจิกายน 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 82. ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านหลู้  5 พฤศจิกายน 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 83. หยุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  4 พฤศจิกายน 2557
   ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยายจะดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  จึงขอประกาศหยุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  จำนวน 1 วัน  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 84. จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลม่วงยาย  4 พฤศจิกายน 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 85. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  31 ตุลาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 86. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558  31 ตุลาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 87. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  15 ตุลาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 88. ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  15 ตุลาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 89. ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ  14 ตุลาคม 2557
             เทศบาลตำบลม่วงยาย  มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมา  จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่
  1.โครงการซ่อมฉาบผิวถนนลาดยาง
  2.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลู้


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 90. การประุชุมผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ อปท.อำเภอเวียงแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2557  13 ตุลาคม 2557
   วันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลา 13.30 น. สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเวียงแก่นได้จัดประชุมผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ อปท.อำเภอเวียงแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย


  91. ประการการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครู ผดด. เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานท้องถิ่น  13 ตุลาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 92. ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2557  7 ตุลาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 93. ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่่าย ประจำปี 2558  7 ตุลาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 94. ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.  19 สิงหาคม 2557
  ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)  ตามงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


  95. ประกาศสอบราคา  14 สิงหาคม 2557
  ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  จำนวน 2 โครงการ  ตามเอกสารแนบท้ายนี้
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 96. สอบราคาโครงการจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ  21 กรกฎาคม 2557
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง (สายบ้านเด่นใต้ ) หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย 2.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยจ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงยาย
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 97. ผลสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   27 พฤษภาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 98. ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมา  29 มกราคม 2557
  ด้วย เทศบาลตำบลม่วงยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 99. ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ   28 ตุลาคม 2556
  ด้วย เทศบาลตำบลม่วงยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 100. สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  17 ตุลาคม 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 21 จุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลม่วงยายกำหนด โดยมีราคากลาง 1,471,000.-บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน- )
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 101. ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่่าย ประจำปี 2557  25 กันยายน 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 102. ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2556  25 กันยายน 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 103. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ  18 มิถุนายน 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 104. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา   3 มิถุนายน 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 105. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ  30 เมษายน 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 106.  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  15 มีนาคม 2556

        


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 107. ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  11 ตุลาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 108. ประกาศใช้เทศบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  11 ตุลาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 109. แบบรายงานแผนการจัดหาพัสดุ  11 ตุลาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 110. แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556  11 ตุลาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 111. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  11 ตุลาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 112. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556  11 ตุลาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 113. ประกาศเปิดซองสอบราคา  14 กันยายน 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 114. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  3 กันยายน 2555
  เทศบาลประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน 3 โครงการ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 115. ประกาศอำเภอเวียงแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอเวียงแก่น  17 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 116. ประกาศอำเภอเวียงแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงกองร้อย อส.อำเภอเวียงแก่น  17 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 117. ประกาศใช้เทศบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  15 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 118. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลม่วงยาย   5 เมษายน 2555

  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลม่วงยาย ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่  10 – 27 เมษายน  2555   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:///www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

  0 - 5360 - 8340 ในวันและเวลาราชการ

   


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 119. ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555  10 ตุลาคม 2554

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 120. สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงยาย กรณีแทนตำแหน่งว่าง   12 กันยายน 2554
  สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงยาย กรณีแทนตำแหน่งว่าง วันที่ 11 กันยายน 2554


  121. ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีเทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 11 กันยายน 2554  12 กันยายน 2554
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เขต 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 11 กันยายน 2554
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 122. สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงคัดบรรจุส้มโอ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น  17 มีนาคม 2554

  อำเภอเวียงแก่น  โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา

  ก่อสร้างโรงคัดบรรจุส้มโอ  หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงรายราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น   800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 123. ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลม่วงยาย  10 มีนาคม 2554
  ด้วย เทศบาลตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ (ซอย 11 , ซอย 6 ) บ้านไทยสามัคคี    หมู่ที่ 6  ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง มีราคากลาง 480,000.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 124. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยายเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  18 ตุลาคม 2553

  ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ 2554

                  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ประกาศลงวันที่  29  มิถุนายน  2547   จึงประกาศรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 125. ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  4 ตุลาคม 2553
  ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 126. ประกาศผลการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านม่วง-หล่ายงาว (สายหน้าดงเวียงแก่น)  8 เมษายน 2553

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 127. ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  7 เมษายน 2553

               

               ตามที่เทศบาลตำบลม่วงยาย  ได้ประกาศเชิฯชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วง-หล่ายงาว  (สายหน้าดงเวียงแก่น) และได้มีการยื่นเอกสารประมูลงานจ้างเมื่อ

  วันที่  5  เดือนเมษายน  2553  เวลา  09.30  น.  ถึง  11.30  น.  ไปแล้วนั้น  โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้นจำนวน  3  ราย

               บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศ

  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงานจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ดังนี้

                       รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านม่วง-หล่ายงาว (หน้าดงเวียงแก่น)

                             1.  หจก.เธียรสวัสดิ์คอนสตรัคชั่น

                             2.  หจก. อ รวมทวีกิจ

                             3.  หจก.เมืองเทิงศิริวัฒน์

  และกำหนดวันจัดประมูลในวันที่  8  เมษายน   2553   เวลา  11.50-12.20  นาฬิกา   

  โดยประมูลแบบปิดราคา  ระยะเวลา   30  นาที

  วงเงินในการจัดหา  2,064,800  บาท

                          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  2553 

   

                                              อรทัย  ยาละ   ประธานกรรมการ

                                            (นางอรทัย  ยาละ)

                                             ยุภาพร  ทาแก้ว  กรรมการ

                                           (นางยุภาพร  ทาแก้ว)

                                           ปริญญาพร   จันระวัง  กรรมการ

                                          (นางปริญญาพร   จันระวัง)
  128. รายงานงบประมาณรับ - จ่ายงบประมาณประจำปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552  15 มกราคม 2553
  เทศบาลตำบลม่วงยายประกาศรายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2552
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 129. ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  15 มกราคม 2553
  ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย หมู่ที่  5  บ้านยายใต้  ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 130. รายงานงบประมาณรับ-จ่ายงบประมาณประจำปี 2552  22 ธันวาคม 2552
  เทศบาลตำบลม่วงยายประกาศรายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2552
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 131. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย  22 ธันวาคม 2552
  เทศบาลตำบลม่วงยายขอประกาศประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 132. ประกาศผลการสำรวจความคิดเห็นในการขอจัดตั้ง อบต.ม่วงยาย เป็นเทศบาลตำบลม่วงยาย  26 สิงหาคม 2552

   


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 133. ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลู้  24 สิงหาคม 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลู้   สนใจขอรายละเอียดได้ที่ 0-5360-8000-1
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 134. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 3  24 สิงหาคม 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3  สนใจขอรายละเอียดได้ที่ 0-5360-8000-1
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 135. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย์  24 สิงหาคม 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 9 ศูนย์
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 136. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2552- เดือนมิถุนายน 2552  5 สิงหาคม 2552

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 137. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2551 - เดือนมีนาคม 2552  5 สิงหาคม 2552

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 138. ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ศพด.  16 มิถุนายน 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายขอประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ศพด.
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 139. ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5  15 มิถุนายน 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายขอประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 140. ประกาศให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ประจำปี 2552  18 ธันวาคม 2551
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  เรื่อง  ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ประจำปี 2552
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 141. งบประมาณการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551  29 ตุลาคม 2551  142. รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2551  29 ตุลาคม 2551

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 143. ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)  10 ตุลาคม 2551  144. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  10 ตุลาคม 2551

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 145. ประกาศเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  10 ตุลาคม 2551

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 146. สรุปงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิย.-กค.51  20 สิงหาคม 2551

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 147. แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2551  8 สิงหาคม 2551

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 148. งบรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2550  7 สิงหาคม 2551
  งบรับ-จ่าย ปีงบประมาณ  2550
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 149. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2550  7 สิงหาคม 2551
  งบทดลอง  ปีงบประมาณ   2550
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 150. แผนสามปีพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7 สิงหาคม 2551

  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

   

  1. เพื่อเชื่อมโยงนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา
  2. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในด้านโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
  3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 151. สธ.ชี้ไข้เลือดออกระบาดไม่หยุด กทม.ป่วยสูงสุด 3 พันคน  1 สิงหาคม 2551

       นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในขณะนี้ยังน่าเป็นห่วง โรคยังระบาดไม่หยุด รายงานจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551- 26 กรกฎาคม 2551 พบผู้ป่วย 41,307 ราย เสียชีวิต 48 ราย พบมากที่สุดภาคกลาง 20,052 ราย รองลงมาภาคเหนือ 9,698 ราย ภาคใต้ 5,845 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,712 ราย โดย 5 จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3,763 ราย เสียชีวิต 5 ราย รองลงมาคือ ราชบุรี 1,710 ราย นครสวรรค์ 1,582 ราย เพชรบูรณ์ 1,304 ราย ระยอง 1,291 ราย
         
         นายวิชาญ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการกำชับทุกจังหวัดให้ความสำคัญเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมป้องกันโรค โดยให้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และกรุงเทพมหานคร ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ซึ่งเป็นตัวการก่อปัญหากัดและดูดเลือดคนในตอนกลางวัน และนำเชื้อไปแพร่ต่อ ซึ่งคนทุกวัยมีสิทธิ์ติดเชื้อได้เหมือนกัน จึงต้องเร่งกำจัดเพื่อลดปริมาณยุงตัวแก่ไม่ให้ไปวางไข่ต่อ และขณะเดียวกันรณรงค์ให้ประชาชนทุกบ้านทุกชุมชน ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายที่อยู่ในภาชนะต่างๆในบ้านที่มีน้ำขัง และภาชนะที่อยู่รอบๆบ้านทุก 7 วัน ก็จะทำให้ปริมาณยุงตัวใหม่น้อยลง โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด จะต้องทำอย่างเข้มข้น หนักหน่วง
         
         “จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนด้วยตนเองหรือผ่านทางวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ในเรื่องอันตรายของไข้เลือดออก ทั้งเรื่องยุงลาย และอาการป่วยของไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำลายยุงลาย ป้องกันไม่ให้ป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคนี้ นอกจากนี้ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือแนะนำอาจไม่เพียงพอ คงต้องลงไปพื้นที่ หารือกับท้องถิ่นในการรับมือกับโรคด้วย”นายวิชาญกล่าว
         
         ด้านนพ.ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในขณะนี้ มี 2 ชนิด คือชนิดละอองฝอย กับชนิดหมอกควัน แบบสะพายหลังเดินพ่นและติดกับรถยนต์ ซึ่งในการพ่นจะต้องพ่นเวลาประมาณ 10.00 น. ถึงก่อนเที่ยง ซึ่งเป็นช่วงที่ยุงลายออกหากินตามธรรมชาติ สารเคมีจะทำให้ยุงตายทันที หากพ่นเวลาอื่นจะได้ผลน้อย โดยกรมควบคุมโรคจะให้ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลง สนับสนุนการจัดอบรมฟื้นฟูวิธีการพ่นหมอกควันให้เจ้าหน้าที่ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกวิธี ตรงเป้า ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี และที่สำนักงานควบคุมโรคประจำเขตซึ่งอยู่ใน 12 จังหวัดได้แก่ กทม. สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และสงขลา

     กลับ
  ++ เมนูหลัก ++
 • + หน้าหลัก
 • + ข้อมูลทั่วไป
 • + ติดต่อเรา
 • + แผนที่
 • + บุคคลากร
 • + เช็คเมลล์
 • + ถาม-ตอบ
 • + ห้องภาพ ม่วงยาย
 • + ผู้ดูแลระบบ
 • ++ สถิติ/ผู้เยี่ยมชม ++
  ผู้ใช้งาน ขณะนี้ : 11
 • 54.167.18.170
 • 54.167.18.170
 • 54.167.18.170
 • 54.167.18.170
 • 54.167.18.170
 • 54.167.18.170
 • 54.167.18.170
 • 171.4.236.167
 • 207.46.13.213
 • 54.36.149.91
 • 54.167.18.170

  วันนี้ : 95
  เดือนนี้ : 2,589
  ทั้งหมด : 460,521
 • ++ ลิงค์ทั่วไป ++
  :: ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  :: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
  :: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  :: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
  :: ระบบ info
  :: ระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม
  :: ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
  :: ระบบสารสนเทศบุคลากร
  ++ บริการข้อมูล ++
 • การบินไทย
 • โอเรี่ยน ไทยแอร์ไลน์
 • แอร์ เอเชีย
 • นกแอร์
 • บางกอก แอร์เวย์
 • ภูเก็ต แอร์

 • Hotmail
 • Yahoo
 • Thaimail
 • GMail

 • Sanook
 • Kapook
 • Hunsa
 • ++ ทีวีไทย / หนังสื่อพิมพ์ ++
  ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง titv
 • ไทยรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • เดลินิวส์
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • เนชั่นแชนแนล
 • ผู้จัดการ
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • กระแสหุ้น
 • ไทยโพสต์
 • Bangkok Post
 • บ้านเมือง
 • มติชน
 • แนวหน้า
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • สยามรัฐ
 • ข่าวสด
 • Mission Thailand
 • BusinessThai
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • www.padai.org    เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  Email : info@padai.org    โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1  |   ผู้ดูแลระบบ   |   พัฒนาระบบโดย เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์